Nejvyšší správní soud
    
 

Další volební stížnosti jsou již rozhodnuty

Sedmičlenný volební senát Nejvyššího správního soudu dnes rozhodl o dalších 17 volebních stížnostech.

Věcně se dnes soudci věnovali dvěma stížnostem. V řízení sp.zn. Vol 25/2017 navrhovatel  poukazoval na jisté nedostatky v práci volební komise, jíž byl sám členem. Senát si proto vyžádal nejen vyjádření Státní volební komise, ale i stanovisko starosty obce Žerotice (Horní Dunajovice) k navrhovatelovým výhradám. Po prozkoumání volební dokumentace však senát nakonec návrh zamítl, protože k porušení volebního zákona nedošlo. Navrhovatel ani netvrdil a ani nedoložil, že by snad v činnosti komise došlo k nějakým podvodům, machinacím či manipulacím. Soudci však zdůraznili, že je potřebné, aby komise dodržovaly metodické pokyny zabezpečující bezchybný průběh voleb a zjišťování výsledků hlasování a že k tomu především má směřovat i činnost každého člena komise, včetně navrhovatele.

Volební senát dále zamítl návrh vedený pod sp.zn. Vol 57/2017. V tomto případě stěžovatel zpochybnil volbu kandidátů za TOP 09, neboť šlo podle něj o skrytou koalici s Liberální ekologickou stranou a Korunou Českou, takže na ni měla být uplatněna 10% omezující klauzule, nikoli jen 5%. S jeho argumentací však volební senát nesouhlasil.

„Zákon nijak nebrání tomu, aby na kandidátce politické strany figurovali kandidáti jiných politických stran. Zvýšený práh pro vstup do sněmovny zákon vyžaduje pouze v případě, že se politické strany jako koalice formálně pro volby zaregistrují, což nebyl tento případ“, upřesnil předseda volebního senátu Tomáš Langášek.

Ostatní volební stížnosti, které dnes volební senát projednával, byly z formálních důvodů odmítnuty (věc pod sp. zn. Vol 21/2017 byla odmítnuta částečně pro nepřípustnost a částečně pro neodstranění vad, Vol 32/2017 byla odmítnuta pro nepřípustnost, Vol 38/2017 pro neodstraněné vady podání, Vol 41/2017 pro nepřípustnost, Vol 44/2017 pro vady, Vol 46/2017 pro nepřípustnost, Vol 50/2017 pro neoprávněnost navrhovatele, Vol 51/2017 pro nepřípustnost, Vol 54/2017 pro vady, Vol 59/2017 pro nepřípustnost, Vol 62/2017 pro vady, věci Vol 67/2017, Vol 69/2017, Vol 74/2017 byly odmítnuty pro opožděnost a Vol 80/2017 byla vyřízena odložením podání, protože nebyla volební stížností).

Ve věci sp.zn. Vol 58/2017 probíhá přepočítávání volebních hlasů pro ODS (bližší informace viz zde) a bude o ní rozhodnuto na veřejném jednání v neděli 19. listopadu 2017 od 13 hodin.

 

Nejvyšší správní soud nakonec obdržel celkem 78 podání.

Veškerá rozhodnutí jsou doručována účastníkům řízení a vyvěšena na úřední desce Nejvyššího správního soudu.

Další jednání volebního senátu se uskuteční ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

 

Poslední aktualizace: 14.11.2017

Aktuality

Nejvyšší správní soud dal zelenou výstavbě budovy záchranné služby v Praze

Nejvyšší správní soud v dané věci zamítl kasační stížnost Městské části Praha – Troja („stěžovatelka“) proti rozsudku Městského soudu v Praze. Městský soud předtím již zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Administrativně technická budova Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy“ v katastrálním území Troja a Libeň.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 8/2017
Datum jednání:  09.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2018
Datum jednání:  09.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  15 Kse 1/2018
Datum jednání:  15.01.2019


Sbírka rozhodnutí NSS