Nejvyšší správní soud
    
 

Informace k rozsudku NSS, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o povolení zkušebního provozu na části Pražského okruhu

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 31. května 2016 zrušil rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o povolení zkušebního provozu pro období od července 2013 do prosince 2015 na části silničního okruhu kolem Prahy, úsek Jesenice – Vestec. Soud vyhověl žalobě podané přilehlými obcemi, vlastníky některých blízkých nemovitostí a spolkem Sdružení občanů SOKP proti hluku z dopravy.

 

Nejvyšší správní soud poukázal na to, že podle stavebního zákona je možné povolit zkušební provoz pouze tehdy, pokud je ověřeno, že nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost anebo životní prostředí. V daném případě bylo již v době rozhodování pražského magistrátu doloženo, že provoz na pozemní komunikaci bude vyvolávat hlukové zatížení sousedící obytné zástavby, které bude překračovat závazné limity stanovené právními předpisy. Z tohoto důvodu krajská hygienická stanice uplatnila požadavek na výstavbu protihlukové stěny. Pražský magistrát ovšem ve zrušeném rozhodnutí tuto podmínku formuloval natolik vágním a nevynutitelným způsobem, že fakticky umožnil provoz na pozemní komunikaci po celou stanovenou dobu bez realizace protihlukové stěny. Podle soudců NSS tak magistrát nedostál své povinnosti účinným způsobem hájit veřejný zájem na ochraně veřejného zdraví a šetřit práva a oprávněné zájmy dotčených osob. Pokud je zkušební provoz povolován na delší dobu, jako se tomu stalo v tomto případě, je podle soudu také potřeba, aby správní orgán délku zkušebního provozu odůvodnil.

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu se nijak nevyjadřoval k rozhodnutí, na jehož základě je příslušná část silničního okruhu kolem Prahy užívána v současné době, ani ke zkušebnímu provozu jiných dopravních staveb v České republice.

 

Informace k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2016, sp.zn. 4 As 17/2016.

 

Poslední aktualizace: 9.9.2016

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 1. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS