Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 18. listopadu 2020

Dne 3. listopadu 2020 obdržel Nejvyšší správní soud Vaše podání, ve kterém se ptátejestli se vztahuje soudní poplatek na kompetenční žalobu v soukromoprávním sporu podle §244, na kterou jsem byl odkázán pravomocným usnesením Krajského správního soudu na Okresní soud podle §46 odst. s.ř.s.“

Obecně lze říci, že žaloba podléhá poplatkové povinnosti, osvobození od poplatků je upraveno v § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Dohledat lze např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/. Z Vašeho podání nelze odvozovat, a ani to Nejvyššímu správnímu soudu nepřísluší, zda Vaše věc bude osvobozena, protože ji neznáme, nevíme, zda jde opravdu o kompetenční žalobu (§ 244 o. s. ř. není kompetenční žaloba). O osvobození si však můžete požádat příslušný soud, který Vás k zaplacení poplatku rovněž případně vyzve.

Jak jsem Vás již v přípise ze dne 10. listopadu 2020 čj. Tm 446/2020 - 4 informovala, co se týká právních rad, každý soud i soudce musí bedlivě střežit svoji nezávislost a nestrannost; je proto vyloučeno, aby se soud vyjadřoval k jednotlivým výkladovým otázkám či případům, které by případně v budoucnu mohl projednávat, protože tím by porušil principy soudnictví demokratického právního státu. Právní rady jsou posláním advokacie, proto se obraťte na jakéhokoli advokáta. Rady zdarma poskytuji např. www.obcanskeporadny.cz

Jen opakuji, že působnost a pravomoc Nejvyššího správního soudu je dána zákonem č. 150/2002 Sb., soudním řádem správním; konkrétně dle § 12 soudního řádu správního Nejvyšší správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených tímto zákonem, a dále rozhoduje v dalších případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. Veškeré informace o kompetencích Nejvyššího správního soudu naleznete na webových stránkách soudu www.nssoud.cz.

Poslední aktualizace: 15.12.2020

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS