Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 1. března 2021

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 15. února 2021, ve kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žádáte o informace týkající se přístupu občanů se zdravotním postižením k našemu soudu.

Nejprve bych Vám ráda poděkovala za důvěru, s jakou jste se na Nejvyšší správní soud obrátil.

Odpověď na všechny Vaše otázky se Vám pokusím shrnout zde.

Obrátil jste se na Nejvyšší správní soud, jehož kompetence naleznete zde: www.nssoud.cz.

O Vašich otázkách jsem hovořila s několika vedoucími pracovníky soudu. Nevyšší správní soud nedisponuje pomůckami a prostředky, na které se dotazujete. Všichni mnou oslovení se ale naprosto jednoznačně shodli, že v případě, že by se takto zdravotně postižený na Nejvyšší správní soud obrátil jako účastník řízení, bylo by k němu přistupováno zcela individuálně tak, aby jeho věc byla k jeho spokojenosti vyřízena. (Např. by dostal k dispozici osobu, která by účastníkovi řízení s potřebnými věcmi pomohla, dokumenty bychom zdarma nakopírovali a účastník by si je mohl odnést a přečíst s pomocí svého softwaru, atd.)

Zároveň si nevzpomínali, že by taková situace někdy nastala, čímž odpovídám na Váš poslední dotaz, který se týká jednání v jednací síni. K tomu bych ráda dodala, že Nejvyšší správní soud podle § 109 zákona 150/2002 Sb., soudního řádu správního, „O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání. Považuje-li to za vhodné nebo provádí-li dokazování, nařídí k projednání kasační stížnosti jednání.“ Tudíž na Nejvyšším správním soudu není mnoho veřejných jednání. Tuto citaci uvádím i proto, že část Vašich dotazů se týká přístupu či naváděcích pomůcek k našemu soudu. Takové pomůcky též nemáme.

V závěru mi nezbývá než znovu zopakovat a jednoznačně Vás ujistit, že v případě, pokud by taková situace nastala a účastníkem by byl zrakově postižený občan, příslušná soudní kancelář by situaci řešila v dohodě s takovým občanem tak, aby vše proběhlo k jeho naprosté spokojenosti a aby měl přístup ke všem dokumentům, ke kterým by jako účastník řízení přístup měl mít.

Poslední aktualizace: 1.3.2021

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS