Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 10. 6. 2021

Reaguji na Vaši žádost ze dne 26. května 2021, ve které podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, žádáte o následující informace: „Kasační stížnost ve věci sp.zn.: 2 As 115/2021-5" byla doplněnaoriginálem u Městského soudu v Praze v zákonné lhůtě.Sdělte jaká jste přijal opatření s odkazem na zák.č.106/1999 Sb. a výšeuvedené, žádám tímto o informace přednostně elektronicky na e.mail:r.@gmail.com“. Zároveň v předmětu Vašeho podání uvádíte sp. zn. 3 As 134/2021 – 7.

Ve věci vedené u NSS pod sp. zn. 2 As 115/2021 Vám byla dne 18. 5. 2021 pod čj. 2 As 115/2021 – 5 zaslána odpověď a to na Vámi uváděnou adresu: poste restante, Cukrovarská 2/27, Praha 9. Dne 25. 5. 2021 se obálka s přípisem vrátila na soud jako nedoručená. Kopii uvedeného přípisu Vám zasílám jako přílohu tohoto podání. Zároveň Vám zasílám i kopii přípisu ze dne 26. května 2021 čj. 3 As 134/2021 – 7.

Poslední aktualizace: 10.6.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS