Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 11. března 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 7. března 2019, ve kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žádáte o rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2019, čj. 2 Afs 304/2018 – 411.

Nejvyšší správní soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona podle § 6 odst. 1 uvedeného zákona odkazuje na zveřejněnou informaci.

Uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu naleznete zde: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0304_2Afs_1800411_20190307133617_20190308100019_prevedeno.pdf

Zároveň bych Vás ráda upozornila, že Nejvyšší správní soud zveřejňuje veškerá meritorní rozhodnutí na webových stránkách www.nssoud.cz, odkaz Rozhodovací činnost a dále Rozhodnutí správních soudů a to ve chvíli, kdy je rozhodnutí vyhotoveno a odesláno účastníkům řízení. Jak vyplývá z odst. 3 § 54 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, cituji „Soud vyhotoví rozsudek nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení a učiní potřebná opatření k doručení stejnopisu rozsudku účastníkům do vlastních rukou a k doručení osobám na řízení zúčastněným.“ Proto pokud na webu naleznete pouze zkrácenou verzi bez odůvodnění, je dobré vyčkat tuto zákonnou lhůtu.

Poslední aktualizace: 11.3.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného, která byla uzavřena dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy jako zadavatelem a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll s.r.o.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2019
Datum jednání:  18.12.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2019
Datum jednání:  15.01.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2019
Datum jednání:  20.01.2020


Sbírka rozhodnutí NSS