Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 18. prosince 2020

Reaguji na Vaši žádost ze dne 7. prosince 2020, ve které podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím žádáte o informace v přiložených přílohách Vašeho podání.

Informace jsou podle jejich charakteru buď vepsány pod otázky anebo přiloženy do příloh tohoto přípisu.

 Příloha č.  1 Oblast veřejného zdraví

 

 1. Přijatá opatření od začátku pandemie koronaviru covid-19 na ochranu veřejného zdraví zaměstnanců i veřejnosti v úplném znění (i která pozbyla účinnost).

  Byla zaslána v minulosti. Poslední opatření viz Příloha č. 1 tohoto přípisu.

   

 2. Vnitřní předpis (BOZP) v oblasti ochrany veřejného zdraví zaměstnanců a veřejnosti             v aktuálním znění (detekce, distribuce ochranných pomůcek, normativy ochranných prostředků na osobu a zastávanou funkci apod.)

NSS se od 1. 1.2020 řídí platnými předpisy v oblasti veřejného zdraví, především aktuálními usneseními vlády ČR, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a doporučeními Ministerstva spravedlnosti.

Desinfekční a ochranné prostředky pro zaměstnance i veřejnost jsou poskytovány v nezbytném rozsahu.

 

 1. Pořízení ochranných pomůcek a prostředků od počátku pandemie koronaviru covid-19               v rozsahu - název komodity, dodavatel, sídlo, IČO, smluvní forma, jednotková cena, dodané množství, celková cena, odpovědná osoba za dodavatele i za povinný subjekt                     do současnosti.

  Viz Příloha č. 2 tohoto přípisu.

   

 2. Používaná technická zařízení u povinného subjektu pro detekci a ochranu veřejného zdraví zaměstnanců i veřejnosti od počátku pandemie koronaviru covid-19 do současnosti v rozsahu - název zařízení, účel, doba zahájení provozu, provozní řád v aktuálním znění (dekontaminační rám, termokamera, měřící přístroje, robotika apod.).

  Nemáme žádná taková technická zařízení.

   

  Příloha č. 2 Oblast informatika

   

 1. Počet žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění za rok 2017,                 za rok 2018, za rok 2019 a k 1.11.2020 s rozlišením stavu řízení – vyhověno, odmítnuto, odloženo (v tabulce).

  Viz Přílohy 3, 4 a 5.

  Rok 2020 dosud – 65 vyhověno, 8 odloženo, 18 odmítnuto /včetně částečně odmítnuto/

   

 2. Počet žádostí Ministerstva spravedlnosti ČR o zaslání spisu (náhrada škody podle zákona č. 82/1998 Sb. v platném znění) za rok 2017, za rok 2018, za rok 2019 a k 1.11.2020           s rozlišením trestní a občanskoprávní (civilní) oblast (v tabulce).

  Nejvyšší správní soud je soudem v oblasti správního soudnictví.

   

 3. Jmenný seznam software, používané povinným subjektem v rozsahu – název programu, autor, sídlo, IČO, smluvní forma, sjednaná odměna, doba trvání, to vše v aktuálním stavu (v tabulce).

  Seznam Vám byl zaslán dne 18. 6. 2020 v přípise čj. Tm 142/2020.

   

 4. Počet vymáhaných regresních náhrad na soudcích za způsobenou škodu za roky 2010                   až 2019, a k 1.11.2020 v rozsahu – titul, jméno, příjmení, druh a výše škody, zastávaná funkce, stav řízení – uhrazeno, běží apod. (v tabulce).

  Odpověď Vám byla zaslána dne 26. 10. 2020 a je platná dosud.

   

 5. Rozvrh práce na rok 2020 v aktuálním znění (pokud došlo ke změnám).

  Viz Příloha č. 6

   

 6. Počet podaných kárných návrhu k Nejvyššímu správnímu soudu proti soudci za roky 2010 až 2019, a k 1.11.2020 v rozsahu - titul, jméno, příjmení, rok narození, druh a specifikace provinění, funkční zařazení, stav řízení – zproštěn, rezignoval na funkci apod. (v tabulce).

  Podrobný seznam zaslán dne 7. 10. 2020 v přípise čj. Tm 180/2020 – 3. Od té doby přibylo 5 věcí, které nejsou rozhodnuty.

   

 7. Výkazy za rok 2017, za rok 2018, za rok 2019 a do 09/2020 v rozsahu pro okresní soudy V (MS) – 101, V (MS) – 111, V (MS) – 114, V (MS) – 149, V (MS) – 113, pro krajské soudy V (MS) – 001, V (MS) – 002, V (MS) – 006, V (MS) – 007, pro vrchní soudy, Nejvyšší správní soud Nejvyšší soud a Ústavní soud všechny výkazy činnosti a výroční zprávy o činnosti za rok 2017, za rok 2018, za rok 2019 a případně za 1. pololetí 2020.

  Informace Vám byly zaslány dne 7. 10. 2020 společně s přípisem ve věci sp. zn. Tm 180/2020.

Poslední aktualizace: 18.12.2020

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS