Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá dne 27. března 2019

Odpovídám tímto na Vaše podání, jež Nejvyšší správní soud obdržel dne 26. března 2019, ve kterém podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) žádáte o rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. března 2019, sp. zn. 9 Afs 8/2018.

Nejvyšší správní soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona podle § 6 odst. 1 uvedeného zákona odkazuje na zveřejněnou informaci.

Rozhodnutí naleznete zde: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0008_9Afs_1800049_20190322091822_20190327134016_prevedeno.pdf

Nejvyšší správní soud zveřejňuje veškerá meritorní rozhodnutí na webových stránkách www.nssoud.cz.

Pokud byste se v budoucnu zajímal i o jiná rozhodnutí, požádala bych Vás o trpělivost, protože podle § 54 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, soud vyhotoví rozsudek nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení a učiní potřebná opatření k doručení stejnopisu rozsudku účastníkům a k doručení osobám na řízení zúčastněným. V mnoha případech však soudci vyhotovují rozsudky mnohem dříve od vyhlášení, než v této zákonné lhůtě. Nejvyšší správní soud v brzké době od chvíle, kdy je rozhodnutí vyhotoveno a zasláno účastníkům, rozhodnutí na webových stránkách www.nssoud.cz, odkaz Rozhodovací činnost a dále Rozhodnutí správních soudů, uveřejňuje. Pokud je pod ikonou sponky Zkrácené znění verze rozhodnutí, je třeba rozkliknout Informace o řízení a zde je k nalezení Anonymizovaná verze rozhodnutí. Pracovníci soudu se vždy snaží, aby to bylo v co nejbližší možné době po doručení osobám na řízení zúčastněným.

Poslední aktualizace: 27.3.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného, která byla uzavřena dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy jako zadavatelem a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll s.r.o.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2019
Datum jednání:  18.12.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2019
Datum jednání:  15.01.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2019
Datum jednání:  20.01.2020


Sbírka rozhodnutí NSS