Nejvyšší správní soud
    
 

Internetový odkaz na reportáž České televize a článek v časopise Reflex nebyly způsobilé hrubě ovlivnit výsledek voleb

Volební senát dnes zamítl dvě stížnosti na volby do třetiny Senátu ve volebním obvodu č. 24, Praha 9, v nichž se domáhaly vyslovení neplatnosti hlasování, neplatnosti volby kandidáta nebo neplatnosti voleb Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a její kandidátka Lucie Frederika Groene Odkolek.

V obsahově totožných stížnostech obě navrhovatelky namítaly porušení volebního zákona, které podle nich hrubě ovlivnilo výsledek voleb. Za porušení volebního zákona považovaly odkaz na zpravodajském webu České televize s názvem „Kdo je Lucie Groene Odkolek…“, který odkazoval na dřívější reportáž ČT „Šlechtična z bulváru“ a text týkající se kandidátky zveřejněný časopisem Reflex v den voleb.

Ačkoliv navrhovatelky neupřesnily, která ustanovení volebního zákona měla být porušena, Nejvyšší správní soud z celkového kontextu stížností dovodil, že zpochybňují dodržení pravidel volební kampaně podle § 16 odst. 5 volebního zákona, tedy požadavek, aby kampaň probíhala čestně a poctivě a aby o kandidátech nebyly zveřejňovány nepravdivé údaje.

Nejvyšší správní soud v obou usneseních konstatoval, že pro kvalifikaci určitého sdělení jako volební kampaně je třeba brát v úvahu cíl tohoto sdělení, zejména jeho objektivní způsobilost ovlivnit rozhodování voličů ve prospěch či neprospěch konkrétního kandidáta a také časový aspekt, zda umožnil kandidátovi na takové sdělení efektivně reagovat. V případě obou sdělení rozporovaných navrhovatelkami se nejednalo o volební kampaň žádného z protikandidátů navrhovatelky ani subjektu, který podal návrh k jejich registraci, navíc reportáž České televize byla zveřejněna více než půl roku před konáním voleb a předtím, než volby byly vůbec vyhlášeny. Souvislost s volebním procesem je proto podle soudu mizivá a autor reportáže zřejmě ani nemohl předjímat, zda bude navrhovatelka někdy v budoucnu ve volbách kandidovat. Navrhovatelka zároveň měla dostatečný časový prostor k tomu, aby na tvrzení v reportáži mohla adekvátním způsobem reagovat.

Navrhovatelky podle volebního senátu nepředložily žádné indicie o tom, že by tvrzené protizákonnosti hrubě ovlivnily výsledek volby senátora v daném volebním obvodě.

„Žádný z těchto podkladů však nepředstavuje indicii o existenci vztahu mezi tvrzenou nezákonností a zvolením konkrétního kandidáta, tím méně pak indicii o hrubém ovlivnění volebních výsledků. Tím spíše že kandidátka navrhovatelky, které se dané informace týkají, získala v prvním kole senátních voleb v dotčeném obvodě 508 hlasů, což představuje 1,46 % odevzdaných hlasů,“ uvádí se mimo jiné v usnesení.

Informace k usnesení ve věci sp. zn. Vol 7/2020 a ve věci sp. zn.Vol 3/2020.

 

Poslední aktualizace: 23.11.2020

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS