Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

NABÍDKA DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ SOUDCŮ K NEJVYŠŠÍMU SPRÁVNÍMU SOUDU

Nejvyšší správní soud v návaznosti na východiska Memoranda o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu opětovně nabízí možnost dočasného přidělení soudců k Nejvyššímu správnímu soudu. Smyslem institutu dočasného přidělení v podmínkách Nejvyššího správního soudu je jednak zkvalitňování práce správních úseků krajských soudů v rámci celoživotního vzdělávání soudců, ale též hledání vhodných kandidátů pro doplňování správního soudnictví, a to mezi soudci správních úseků krajských soudů a případně rovněž mezi soudci obecných soudů. Dlouhodobým záměrem je obměňovat a doplňovat soudcovské řady tak, aby soudní sbor Nejvyššího správního soudu byl rozmanitým a reprezentativním tělesem, složeným z kompetentních a důvěryhodných osobností.

Délka trvání a časové období:
Dočasné přidělení soudců k Nejvyššímu správnímu soudu trvá zásadně šest měsíců. Aktuálně se vyhlašuje na tři samostatná časová období:
I. cyklus od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017,
II. cyklus od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018,
III. cyklus od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018.
V rámci jednoho půlročního cyklu mohou být současně k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přiděleni nejvýše 4 soudci.

Průběh a obsah dočasného přidělení:
Jádrem činnosti dočasně přiděleného soudce je podíl na rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu. Soudce bude rozvrhem práce zařazen do některého ze tříčlenných senátů a bude mu přidělena agenda, na jejímž projednávání a rozhodování se jako soudce zpravodaj bude podílet. Pravidlem bude působení ve dvou soudních odděleních. Během dočasného přidělení se soudce stane členem pléna soudu a plní všechny povinnosti soudců  stanovené obecně závaznými předpisy a vnitřními normami soudu. S výjimkou asistentů bude materiálně a informačně vybaven jako ostatní soudci a může využít odbornou i administrativní podporu všech úseků Nejvyššího správního soudu. Zabezpečení soudce po dobu dočasného přidělení se řídí zákonem o soudech a soudcích.

Podmínky pro kandidáty z řad soudců:
Kandidáty na dočasné přidělení soudců u Nejvyššího správního soudu lze rozdělit do dvou skupin: první skupinou jsou soudci na správních úsecích krajských soudů. Ti mají možnost osvojit si práci soudce kasačního soudu a získané poznatky přenést do praxe na mateřských soudech.  Druhou skupinou jsou soudci dosud nepůsobící ve správním soudnictví, ale na jiných úsecích výkonu soudnictví u okresních, krajských, vrchních soudů, případně u Nejvyššího soudu, kteří mají zájem o veřejné právo a zvažují případné profesní působení ve správním soudnictví. Všichni kandidáti musí vykonávat soudcovskou funkci, a to alespoň 3 roky na specializovaném úseku správního soudnictví krajského soudu nebo mít 5 let celkové soudcovské praxe bez ohledu na stupeň či úsek soudu. Tato podmínka musí být splněna nejpozději k datu případného dočasného přidělení k Nejvyššímu správnímu soudu.

Přihláška:
Žádost o zařazení do výběru pro dočasné přidělení v některém z vyhlášených cyklů spolu s profesním životopisem, motivačním dopisem, čestným prohlášením o délce soudcovské praxe a preferencí časového období přidělení je třeba zaslat elektronicky na adresu: docasne.prideleni@nssoud.cz, a to nejpozději do 17. března 2017. Přijetí žádosti spolu se stanovením podrobností navazujícího postupu bude každému soudci potvrzeno. Nejvyšší správní soud si vyhrazuje právo učinit v budoucnu dodatečnou nabídku pro vyhlášené cykly a stanovit v ní termíny přijímání žádostí a podmínky dočasného přidělení.  Nabídka bude oznámena obdobným způsobem.

Další postup:
Předseda Nejvyššího správního soudu o všech podaných žádostech informuje Soudcovskou radu.  Na základě podané žádosti, předložených dokumentů a případného osobního rozhovoru se soudcem si vyhrazuje právo učinit další zjištění o soudci, jakož i právo na předvýběr soudců, kteří budou následně pozváni ke slyšení před Soudcovskou radu. Po slyšení předseda soudu společně se Soudcovskou radou zhodnotí informace o každém soudci, který se jej zúčastnil, a podle jeho výsledku rozhodne, zda a u kterého soudce navrhne jeho dočasné přidělení k Nejvyššímu správnímu soudu, na jaké období, či takový návrh nepodá. Své rozhodnutí následně sdělí žádajícímu soudci. Podání návrhu bude předcházet projednání konkrétních podmínek dočasného přidělení soudce s předsedou soudu, u něhož působí, zejména časové vymezení tohoto přidělení. Dočasné přidělení konkrétního soudce je podmíněno rozhodnutím ministra spravedlnosti vydaným k návrhu předsedy Nejvyššího správního soudu za souhlasu přidělovaného soudce, po projednání s předsedou soudu, u něhož soudce doposud působí, a soudcovskými radami obou dotčených soudů. Podrobnosti k podmínkám a organizaci viz Memorandum o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu.
 
Brno 17. 2. 2017
                
Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 17.2.2017

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro provozovnu fotovoltaické elektrárny FVE III Tuchlovice

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny na dobu 25 let pro provozovnu fotovoltaické elektrárny FVE III Tuchlovice, a vrátil věc krajskému soudu k dalšímu řízení.

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  2 As 313/2015
Datum jednání:  30.03.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 1/2017
Datum jednání:  05.04.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 3/2016
Datum jednání:  11.04.2017


Sbírka rozhodnutí NSS