Nejvyšší správní soud
    
 

NSS zamítl kasační stížnost společnosti, která nesouhlasila se zvýšením odvodu z loterií

Zvýšení odvodu z loterií a jiných podobných her odpovídá podle Nejvyššího správního soudu požadavkům vyplývajícím z dřívějšího nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/15.  

Akciová společnost SYNOT TIP se v září 2016 u správce daně domáhala, aby jí byla snížena záloha na odvod z provozu technických herních zařízení podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 380/2015 Sb., účinného od 1. 1. 2016. Dožadovala se přitom snížení zálohy, a to na výši, v níž zálohy platila před účinností novely, která navýšila poměrnou část odvodu z těchto herních zařízení z 20 % na 28 % a pevnou část odvodu z 55 Kč na 80 Kč.

Specializovaný finanční úřad loterijní společnosti nevyhověl, neboť vypočtená záloha odpovídala skutečné výši odvodu za příslušné čtvrtletí a byla stanovena podle předpisů účinných v daném období. Sazby odvodu neshledal správce daně diskriminačními. Stěžovatel v žalobě a po té i v kasační stížnosti namítal, že samotná aplikovaná právní úprava je protiústavní a ve vztahu k jeho majetkové podstatě dosahuje rdousícího efektu, resp. likvidačních účinků.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost SYNOT TIP, a.s. zamítl. NSS, stejně jako před ním Krajský soud v Brně, odmítl polemiku stěžovatele s názorem Ústavního soudu (nález ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 15/15), který se zabýval ústavností předchozí právní úpravy odvodů, jíž shledal ústavně konformní. Ústavní soud v nálezu konstatoval, že rozdílné stanovení odvodů pro různé typy povolených hazardních her není diskriminační, neboť je legitimně založeno na odlišné povaze těchto her. Přitom vyšší míra odvodů u technických herních zařízení odpovídá závažnosti negativních společenských dopadů, které z jejich provozování plynou. Jak k rozhodnutí uvedl soudce zpravodaj Ivo Pospíšil, „východiskem hodnocení i pozdější právní úpravy, která přinesla zvýšení odvodů, je to, že v případě provozu těchto zařízení lze hovořit toliko o určité míře tolerování jinak společensky problematické činnosti, se kterou jsou spojeny sociálně patologické jevy a nezanedbatelné společenské náklady. Odvody v tomto případě plní i důležitou a zcela legitimní regulační funkci.“

Nejvyšší správní soud proto neshledal, že by se zákonné zvýšení odvodů (a jemu odpovídající výše záloh) nepřiměřeně odchýlilo od stavu přezkoumávaného Ústavním soudem, a že by nerespektovalo ústavněprávní požadavky na tento typ regulace. Stěžovatel pak podle Nejvyššího správního soudu neprokázal, že by v důsledku zvýšení sazeb odvodů z technických herních zařízení od 1. 1. 2016 byl vystaven likvidačním účinkům. Pokud by tomu tak skutečně bylo, slouží pro zmírnění těchto účinků jiné instituty než snížení záloh, a to posečkání daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Nejvyšší správní soud k tomu navíc poznamenal, že i kdyby mohlo být stěžovateli vyhověno a záloha na odvod snížena, nemělo by to stejně vliv na jeho povinnost po skončení celého období přiznat a zaplatit odvod v jeho zákonné výši, odpovídající sazbám dle zákona č. 380/2015 Sb.           

Informace k rozhodnutí ze dne 16. srpna 2019, ve věci sp. zn. 4 Afs 223/2019. Celý rozsudek zde.

Poslední aktualizace: 30.8.2019

Aktuality

Homeopatie není zdravotní službou podle zákona o zdravotních službách

Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Předmětem přezkumu před správními soudy byla pokuta ve výši 50 tisíc korun uložená Krajským úřadem Zlínského kraje ženě, která poskytovala homeopatické poradenství.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  03.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  14.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS