Nejvyšší správní soud
    
 

Návrhy týkající se ochrany ve věci registrace kandidátní listiny pro volbu prezidenta

Nejvyšší správní soud obdržel k dnešnímu odpoledni pět podání týkajících se ochrany ve věci registrace kandidátní listiny podle § 65 a § 68 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, a dále § 89 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní, tj. ve věcech registrace kandidátů na prezidenta republiky pro nadcházející lednovou volbu.

Některá podání nebylo možné vyřizovat a považovat za řádný návrh na zahájení řízení pro absenci formy a elementárních náležitostí (sp. zn. Vol 81/2017 a sp. zn. Vol 83/2017).

Ve věcech sp. zn. Vol 82/2017 a Vol 85/2017 se jedná o podání pana Josefa Tomana proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o odmítnutí jeho kandidátní listiny.

V řízení sp. zn. Vol 84/2017 se navrhovatelka, PhDr. Terezie Holovská, zastoupená advokátem Janem Kalvodou, domáhá zrušení registrace kandidátů Mgr. Petra Hanniga, MUDr. Bc. Marka Hilšera, Ph.D., RNDr. Jiřího Hynka, Ing. Vratislava Kulhánka, Dr.h.c. a Ing. Mirka Topolánka, pro – zjednodušeně řečeno – duplicity v osobách navrhujících poslanců a senátorů, tedy pro porušení § 21 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky. Návrh doručený Nejvyššímu správnímu soudu 28. listopadu 2017 včetně jeho doplnění z dnešního dne zveřejňujeme zde a zde. Soudcem zpravodajem v dané věci je Josef Baxa.

Sedmičlenný volební senát Nejvyššího správního soudu v čele s předsedou senátu Tomášem Langáškem se sešel již dnes bezprostředně po vypršení lhůty k podávání návrhů. Volební senát začne bezodkladně činit nezbytné procesní úkony (tzn. obeslání účastníků řízení a vyžádání spisových materiálů Ministerstva vnitra) tak, aby podle zákona v jednotlivých věcech rozhodl usnesením do patnácti dnů, tzn. nejpozději ve čtvrtek 14. prosince 2017. S ohledem na krátkou lhůtu pro rozhodnutí stanovil senát účastníkům řízení lhůtu k vyjádření do středy 6. prosince 2017 včetně.

Ve věci sp. zn. Vol 84/2017 Nejvyšší správní soud dne 30. listopadu 2017 obdržel opravené doplnění návrhu na zrušení kandidátní listiny, které je dostupné zde.

 

 

 

Poslední aktualizace: 30.11.2017

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS