Nejvyšší správní soud
    
 

Nejvyšší správní soud již rozhodl o všech stížnostech na volby do Senátu

Nejvyšší správní soud zamítl volební stížnost, která se týkala volebního obvodu č. 8 Rokycany (sp.zn.Vol 78/2018). Volební senát považoval před rozhodnutím za nutné, vyžádat si volební dokumentaci z několika volebních okrsků. Z ní zjistil, že v činnosti některých okrskových volebních komisí došlo k drobným formálním nedostatkům, ale ty nikterak nenasvědčovaly, že by bylo nutné zkontrolovat volební dokumentaci z celého volebního obvodu. Ačkoli zde byl poměrně značný počet neplatných hlasů, nic nenasvědčovalo tomu, že by volby neproběhly regulérně. Soud uvedl, že není v jeho možnostech zjišťovat, proč právě ve volebním obvodu č. 8 Rokycany byl počet platných volebních hlasů v prvním kole senátních voleb nejnižší ze všech volebních obvodů České republiky, v nichž se senátní volby roku 2018 konaly. „Vždy bude v rámci voleb existovat nějaký volební obvod (a v každém, volebním obvodu i vždy také nějaký volební okrsek), u nějž bude zaznamenán nejnižší (a zrcadlově v jiném obvodu nejvyšší) počet platných hlasů“, uvádí se mimo jiné v usnesení.

Ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. Vol 80/2018 se navrhovatel Karel Světnička (kandidát ve volbách do Senátu PČR) domáhal toho, aby soud rozhodl o neplatnosti hlasování a nařídil přepočet hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 74 Karviná. Navrhovatel chtěl preventivní přepočítání výsledku hlasování, přičemž důvodem jeho návrhu byla snaha o vrácení volební kauce. Volební senát k této věci uvedl, že soudní přezkum voleb neslouží k automatické revizi a kontrole správných volebních počtů; návrh proto shledal nepřípustným a odmítl jej.

Nejvyšší správní soud zamítl usnesením sp. zn. Vol 77/2018 volební stížnost navrhovatele, který namítal nezákonnost průběhu voleb ve volebním obvodu č. 14 v Českých Budějovicích. Navrhovatel uváděl pouze možné výkladové nejasnosti a potenciální problémy, které by z nich mohly vzejít. Tyto nejasnosti se týkaly například údajného rozdílu mezi pojmy „volič“ a „osoba oprávněná volit“ či nestejného postavení „zahraničních“ voličů majících trvalý pobyt mimo ČR a voličů, kteří jsou v době senátních voleb hospitalizováni mimo volební obvod, kam spadá místo jejich trvalého pobytu v ČR. Podle soudu měly navrhovatelovy námitky čistě hypotetickou, ba spekulativní povahu, a navíc nijak neprokázal, že k takovým problémům či nezákonnostem při hlasování ve volebním obvodu č. 14 došlo, a že skutečně mohly nějak ovlivnit výsledek hlasování.

Sedmičlenný volební senát Nejvyššího správního soudu vedený soudcem Tomášek Langáškem se tak k dnešnímu dni vypořádal se všemi volebními stížnostmi, které soud na říjnové volby do Senátu PČR obdržel.

„Letos jsme sice obdrželi vůbec nejmenší počet stížností na volby v historii volebního senátu Nejvyššího správního soudu, na druhou stranu byly obsahově závažnější a kvalitněji zpracované,“ komentoval povolební situaci předseda volebního senátu Tomáš Langášek.

 

Usnesení naleznete na www.nssoud.cz, odkaz Úřední deska, Rozhodnutí soudu.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 7.11.2018

Aktuality

Volební senát Nejvyššího správního soudu zamítl oba návrhy Moravské a Slezské pirátské strany

Moravská a Slezská pirátská strana se tak voleb do Evropského parlamentu účastnit nebude. Uvedená politická strana ve svém návrhu nesouhlasila s rozhodnutím Ministerstva vnitra, které ji vyřadilo z květnových voleb do Evropského parlamentu. Ministerstvo vyškrtlo kandidáty této strany na europoslance, a následně celou kandidátní listinu dne 5. dubna 2019 odmítlo.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2018
Datum jednání:  25.04.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 7/2018
Datum jednání:  29.04.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 7/2018
Datum jednání:  27.05.2019


Sbírka rozhodnutí NSS