Nejvyšší správní soud
    
 

Nejvyšší správní soud v těchto dnech řešil otázku odvolání člena Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vládou v červenci 2019

 

Žalobce byl ke dni 1. 8. 2017 jmenován vládou členem Rady ERÚ na dobu pěti let. Usnesením vlády ze dne 30. 7. 2019 byl ke dni 31. 7. 2019 z funkce člena Rady odvolán. Žalobce se následně proti odvolání bránil žalobou podanou u Městského soudu v Praze. V žalobě upozornil, že byl z funkce odvolán před uplynutím pětileté lhůty. Žalobce považoval odvolání z funkce za nezákonný zásah do svých práv. Městský soud dovodil, že odvolání z funkce člena Rady ERÚ není nezákonným zásahem, ale rozhodnutím. Protože žalobce podal nesprávnou žalobu, soud žalobu na konci listopadu 2020 odmítl.

 

Nejvyšší správní soud nyní rozsudkem žalobci vyhověl, usnesení městského soudu zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud nejprve souhlasil s městským soudem, že napadený akt vlády je skutečně pro účely soudního přezkumu rozhodnutím. V další části však již Nejvyšší správní soud nesouhlasil se závěrem městského soudu, že žalobce nebylo třeba poučit o nesprávně zvoleném žalobním typu. Nejvyšší správní soud si je vědom toho, že určit správný žalobní typ nemusí být jednoduché ani pro právního profesionála. Z hlediska účinné soudní ochrany však není přijatelné, „aby tíha nepřehlednosti žalobních typů působila v neprospěch jednotlivců“, dodal předseda senátu Zdeněk Kühn.

  

Nejvyšší správní soud proto usnesení městského soudu zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. Městský soud poučí žalobce o správném žalobním typu a pokud žalobce žalobu změní, věc projedná a rozhodne.

 

Věc má spisovou značku 10 As 391/2020. Celé rozhodnutí je na www.nssoud.cz, odkaz Úřední deska.

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 25.2.2021

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS