Nejvyšší správní soud
    
 

Právní úprava

V této sekci jsou uveřejněny vybrané právní předpisy a mezinárodní úmluvy, které jsou významné pro činnost Nejvyššího správního soudu. Jejich texty jsou uváděny v aktuálním znění, přičemž toto znění je neoficiální a má pouze informativní charakter.

 

Ústavní zákony

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Usnesení č. 2/1993 předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

 

Mezinárodní úmluvy

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá v New Yorku dne 10. 12. 1948 (Text deklarace je neoficiálním překladem do češtiny.)

Vyhláška Ministra zahraničí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Sdělení FMZV č. 169/1991 Sb., o opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech

Sdělení MZV č. 100/2004 Sb. m. s., o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajících se zrušení trestu smrti

Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění Protokolů č. 3, 5 a 8

Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

Sdělení MZV č. 45/2003 Sb. m. s., o přijetí opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb., o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků

 

Základní zákony

č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
 

Související zákony

č. 500/2004 Sb., správní řád
č. 280/2009 Sb., daňový řád
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
č. 85/1996 Sb., o advokacii
č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
 

Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda

č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
č. 22/2004 Sb., o místním referendu
č. 118/2010 Sb., o krajském referendu
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
 

Soudnictví ve věcech politických stran a politických hnutí

č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí
 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 10.4.2014

Aktuality

Homeopatie není zdravotní službou podle zákona o zdravotních službách

Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Předmětem přezkumu před správními soudy byla pokuta ve výši 50 tisíc korun uložená Krajským úřadem Zlínského kraje ženě, která poskytovala homeopatické poradenství.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  03.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  14.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS