Nejvyšší správní soud
    
 

Předběžné otázky podané ostatními soudy

1. Věc C-437/05 Vorel proti Nemocnici Český Krumlov, Sbírka 2007, s. I-00331, Okresní soud v Českém Krumlově

Pracovní pohotovost, kterou lékař vykonává v režimu fyzické přítomnosti na pracovišti, ale během které nevykonává žádnou skutečnou činnost, je nutno chápat jako pracovní dobu ve smyslu ochrany jejich zdraví a bezpečnosti. Pro potřeb odměňování je však možné zohlednit dobu reálně provedené práce v rámci pohotovosti.

 

Usnesení Soudního dvora ze dne 11. 1. 2007, Vorel (C-437/05, Sbírka 2007, s. I-00331). Text usnesení je dostupný zde.


2. Věc C-64/06 Český Telecom, a.s. proti Czech On Line, a.s., Sbírka 2007, s. I-04887, Obvodní soud pro Prahu 3

Na základě přechodných ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) byl Český telekomunikační úřad oprávněn přezkoumat povinnost telekomunikačního podniku s významnou tržní silou ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/33/ES ze dne 30. června 1997 o propojení v odvětví telekomunikací s cílem zajistit univerzální službu a interoperabilitu uplatněním zásad otevřeného přístupu k síti (ONP), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/61/ES ze dne 24. září 1998, uzavřít smlouvu o propojení jeho sítě se sítí jiného operátora po 1. květnu 2004 v rámci ustanovení směrnice 97/33 v pozměněném znění.

 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 6. 2007, Český Telecom (C-64/06, s. I-04887). Text rozsudku je dostupný zde

 

3. Věc C-282/06 Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) proti Miloslavu Lvovi

Věc byla vyškrtnuta.


4. Věc C-161/06 Skoma Lux proti Celnímu ředitelství Olomouc (1), Sbírka 2007, s. I-10841, Krajský soud v Ostravě

Článek 58 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, brání tomu, aby povinnosti obsažené v právní úpravě Společenství, která nebyla vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie v jazyce nového členského státu, ačkoliv je tento jazyk jedním z úředních jazyků Evropské unie, mohly být uloženy jednotlivcům v tomto státě, i když se tyto osoby mohly seznámit s touto právní úpravou jinými způsoby.


Soudní dvůr rozhodnutím o tom, že nařízení Společenství, které nebylo vyhlášeno v jazyce členského státu, nelze uplatňovat vůči jednotlivcům v tomto státě, provádí výklad práva Společenství ve smyslu článku 234 ES.

 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 12. 2007, Skoma-Lux s. r. o. (C-161/06, Sbírka 2007, s. I-10841). Text rozsudku dostupný zde.


5. Věc C-126/07 Reisebüro Bühler GmbH v. Dom.info e.K., Sebastian Dieterle, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární Komoře České republiky

Věc byla vyškrtnuta.

 

6. Věc C-572/07 RLRE Tellmer Property s.r.o. proti Finančnímu ředitelství Ústí nad Labem, Sbírka 2009, Krajský soud Ústí nad Labem

Rozsah osvobození nájmu nemovitého majetku od DPH - zahrnutí nákladů na úklid společných částí bytového domu. Nájem nemovitého majetku a službu spočívající v úklidu společných prostor této nemovitosti je třeba považovat - za takových okolností, jaké nastaly ve věci v původním řízení - za samostatná a navzájem oddělitelná plnění, takže se toto ustanovení na uvedenou službu nevztahuje.


Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 6. 2009, RLRE Tellmer Property s. r. o. (C-572/07, Sbírka 2009). Text rozsudku dostupný zde.

 

7. Věc C-17/10 Toshiba Corporation a další proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Krajský soud v Brně

Text předběžné otázky dostupný zde.

Kolik orgánů pro hospodářskou soutěž se v Evropě může zabývat jednou a touž kartelovou dohodou a zúčastněným podnikům uložit sankce? To je v zásadě otázka, o jejíž vyjasnění je Soudní dvůr v tomto řízení o předběžné otázce žádán. Tato otázka nastoluje nejen základní problémy týkající se vymezení pravomocí mezi evropskými orgány pro hospodářskou soutěž, nýbrž i delikátní aspekty ochrany základních práv v Evropské unii zejména s ohledem na zákaz dvojího trestu (ne bis in idem). Pro fungování nového systému uplatňování kartelového práva, tak jak byl k 1. květnu 2004 zaveden nařízením (ES) č. 1/2003(2), mají tato témata význam, který nesmí být podceněn. Soudnímu dvoru kromě toho nabízejí možnost, aby dále rozvinul svoji více než čtyřicet let starou judikaturu vycházející z rozsudku Walt-Wilhelm.

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. 2. 2012, Toshiba Corporation a další (C-17/10, dosud nezveřejněno ve Sbírce), vysvětlující tuto problematiku, je dostupný zde.

 

8. Věc C-166/12 Časta proti České správě sociálního zabezpečení, Krajský soud v Praze

Krajský soud v Praze předložil usnesením ze dne 27. 3. 2012, č.j. 42 Ad 152/2011-71, Soudnímu dvoru EU následující předběžné otázky:

1. Jak je třeba rozumět pojmu „kapitálová hodnota nároků na důchod“ obsaženému v čl. 11 odst. 2 přílohy VIII nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Společenství, ve znění nařízení Rady č. 723/2004 (dále jen „Služební řád“)? Zahrnuje tento pojem výši důchodových nároků stanovenou jak formou pojistně-matematické protihodnoty, tak i formou paušální odkupní hodnoty ve smyslu čl. 11 odst. 2 přílohy VIII Služebního řádu, ve znění před účinností nařízení Rady č. 723/2004, nebo je třeba jej ztotožnit jen s jedním z těchto pojmů, a pokud nikoliv, čím se od těchto pojmů liší?

2. Brání čl. 11 odst. 2 přílohy VIII Služebního řádu, ve spojení s čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, ve znění Lisabonské smlouvy, použití metody výpočtu důchodových nároků upravené v § 105a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a v nařízení vlády č. 587/2006 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství? Je v této souvislosti relevantní okolnost, že tato metoda výpočtu vede v konkrétním případě ke stanovení výše důchodových nároků nabídnutých k převodu do důchodového systému EU ve výši nedosahující ani ½ objemu úředníkem uhrazených příspěvků do národního důchodového systému?

3. Je třeba rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C – 293/03 Gregorio My proti Office national des pensions (ONP) vykládat v tom smyslu, že pro účely výpočtu hodnoty důchodových nároků převáděných do důchodového systému EU pojistně-matematickou metodou závislou na délce pojištění musí být do osobního vyměřovacího základu započteno i období, v němž byl přede dnem podání žádosti o převod důchodových nároků již úředník EU účasten v důchodovém systému EU?

Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. 12. 2013, Časta (C-166/12, dosud nezveřejněno ve Sbírce). Text rozsudku dostupný zde.

 

9. Věc C-351/12 Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. (OSA) v. Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s., Krajský soud v Plzni

Krajský soud v Plzni předložil Soudnímu dvoru EU následující předběžné otázky:

Je třeba vykládat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti2 tak, že je v rozporu s článkem 3 a článkem 5 (čl. 5 odst. 2 písm. e/, odst. 3 písm. b/, odst. 5) výjimka nepřipouštějící odměnu autorům za sdělování jejich díla televizním či rozhlasovým vysíláním prostřednictvím televizního či rozhlasového přijímače pacientům na pokojích lázeňského zařízení, které je podnikatelským subjektem?
Je obsah těchto ustanovení týkajících se uvedeného užití díla ve směrnici natolik bezpodmínečný a dostatečně přesný, aby se jich mohli před vnitrostátními soudy dovolávat ve sporu mezi jednotlivci kolektivní správci autorských práv, pokud stát směrnici neprovedl správně ve vnitrostátním právu?

Je třeba článek 56 a následující a článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (potažmo článek 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 12. 2006 o službách na vnitřním trhu ) vykládat tak, že brání [OR 2] v aplikaci vnitrostátní právní úpravy, která vyhrazuje výkon kolektivní správy autorských práv na území státu pouze jednomu (monopolnímu) kolektivnímu správci autorských práv, a tím neumožňuje příjemci služby volný výběr kolektivního správce z jiného státu Evropské unie?

Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 2. 2014, OSA (C-351/12, dosud nezveřejněno ve Sbírce), je dostupný zde.

 

10. Věc C-53/13 Strojírny Prostějov, Krajský soud v Ostravě

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 16. 1. 2013, č.j. 22 Af 159/2011-41, předložil Soudnímu dvoru EU následující předběžnou otázku:

Brání ustanovení čl. 56 a čl. 57 Smlouvy o fungování Evropské unie aplikaci vnitrostátní právní úpravy, která pro případ, že podnik poskytující pracovníky jinému podniku (poskytovatel) má své sídlo na území jiného členského státu, stanoví využívajícímu podniku povinnost srážet těmto pracovníkům daň z příjmů a odvádět ji do státního rozpočtu, zatímco v případě, kdy poskytovatel má své sídlo na území České republiky, má tuto povinnost poskytovatel?

Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 6. 2014, Strojírny Prostějov (C-53/13, dosud nezveřejněno ve Sbírce), je dostupný zde.

 

Poslední aktualizace: 2.7.2014

Aktuality

Asistent předsedy soudu

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa hledá do svého týmu nového asistenta či asistentku. Člověka, který jej bude inspirovat při hledání nových řešení,

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  2 As 313/2015
Datum jednání:  08.02.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2016
Datum jednání:  09.02.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2016
Datum jednání:  14.02.2017


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS