Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Předběžné tržní konzultace

Nejvyšší správní soud připravuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vývoj, dodávka a podpora webových stránek a vyhledávacího nástroje pro databázi soudních rozhodnutí“.

Před vyhlášením této zakázky se Nejvyšší správní soud rozhodl vést níže specifikované předběžné tržní konzultace. Jejich účelem je zvýšení transparentnosti výběrového řízení a získání relevantních a objektivních informací o možnostech trhu tak, aby zadavatel mohl následně optimálně nastavit zadávací podmínky popsané veřejné zakázky malého rozsahu.

Účast v předběžných tržních konzultacích je otevřená. Účastnit se jich mohou zejména všichni potenciální zájemci o předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu, tj. dodavatelé.

Předběžné tržní konzultace budou probíhat písemně v době od 11. do 22. října 2017. Odpovědi na otázky zadavatele (viz přiložený dokument) stejně jako případné upřesňující či doplňující dotazy mohou dodavatelé zasílat na e-mailovou adresu ptk@nssoud.cz.

Odpovědi zadavatele na případné upřesňující či doplňující dotazy ze strany dodavatelů budou v průběhu předběžných tržních konzultací zveřejňovány na webových stránkách www.nssoud.cz (v sekci O soudu – Veřejné zakázky – Předběžné tržní konzultace).

Podrobné informace o předběžných tržních konzultacích jsou dostupné zde.

 

 

DOTAZ Č. 1:

Dne 13. 10. 2017 byl Nejvyššímu správnímu soudu (zadavatel) doručen panem Tomášem Weinzettim, GEOVAP spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice 530 03, následující dotaz:

V popisu požadovaného stavu uvádíte: „Zadavatel plánuje vytvoření univerzálního API na straně ISNSS.“. Z této formulace ani z dalšího textu jsme nedokázali určit, zda má být uvedené API součástí zakázky. Budete tedy v zakázce požadovat dodání tohoto API nebo je cílem zakázky pořídit vnější a vnitřní vyhledávač, který bude s tímto vámi vytvořeným API komunikovat, tzn. sestaví dotaz uživatele, předá ho vašemu API a získá od něj odpověď a prezentuje ji vnitřnímu/vnějšímu uživateli?


ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

V otázkách použití API chce zadavatel znát především odborný názor potenciálních dodavatelů v tom, zda je použití API v tomto konkrétním případě vhodným řešením a zda je proto vhodné opustit stávající model exportu dat Informační systém NSS (ISNSS) → web → vyhledávač.

V případě, že je použití API správným řešením pro získávání dat z ISNSS, zadavatele dále zajímá, zda by bylo žádoucí (a z jakých důvodů), aby bylo API zhotoveno jako rozšíření stávajícího ISNSS (např. správcem celého ISNSS) nebo zda by bylo lepší (a z jakých důvodů), aby vytvoření API bylo přímo součástí nového webu a vyhledávače.

API, pokud je jeho použití správným řešením, bude nutno vytvořit a otázkou je, zda by bylo vhodnější, aby bylo součástí veřejné zakázky „Vývoj, dodávka a podpora webových stránek a vyhledávacího nástroje pro databázi soudních rozhodnutí“, či nikoliv, tj. zda by jeho vytvoření mělo být součástí úpravy stávajícího ISNSS mimo rozsah této veřejné zakázky.

Ke druhé části dotazu zadavatel sděluje, že zde popsaný princip dotazu uživatele a jeho vyřízení neodpovídá zhotovitelem předpokládanému fungování nového vyhledávače. Zhotovitel chce v první řadě minimalizovat ovlivnění vnitřního informačního systému (ISNSS) ze strany webu a vyhledávače(-ů). Potřebná data tedy bude (např. periodicky) web/vyhledávač získávat přes API průběžně z ISNSS, zpracovávat je a ukládat do své databáze. To znamená, že sestavený dotaz uživatele bude zpracován výhradně nad daty v databázi vyhledávače. Vyhledávač nebude při dotazech uživatelů žádná data získávat přímo z API, potažmo z ISNSS.

V otázce API považuje zadavatel za důležité upřesnit princip stávajícího stavu ISNSS ve vztahu k vyhledávači. Jak je zřejmé z Obr. 1. (viz dokument Předběžné tržní konzultace.), i za stávajícího stavu jsou data z ISNSS poskytována, resp. zasílána nikoliv přímo vnějšímu vyhledávači, ale jsou periodicky ukládána do databáze vyhledávače. A data pro veškeré dotazy uživatelů jsou vyhledávačem získávána z této databáze, bez jakékoliv interakce ze strany ISNSS.

 

Poslední aktualizace: 17.10.2017

Aktuality

NABÍDKA DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ SOUDCŮ K NEJVYŠŠÍMU SPRÁVNÍMU SOUDU

Nejvyšší správní soud v návaznosti na východiska Memoranda o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu opětovně nabízí možnost dočasného přidělení soudců k Nejvyššímu správnímu soudu. Smyslem institutu dočasného přidělení v podmínkách Nejvyššího správního soudu je jednak zkvalitňování práce správních úseků krajských soudů v rámci celoživotního vzdělávání soudců, ale též hledání vhodných kandidátů pro doplňování správního soudnictví, a to mezi soudci správních úseků krajských soudů a případně rovněž mezi soudci obecných soudů. Dlouhodobým záměrem je obměňovat a doplňovat soudcovské řady tak, aby soudní sbor Nejvyššího správního soudu byl rozmanitým a reprezentativním tělesem, složeným z kompetentních a důvěryhodných osobností.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2017
Datum jednání:  26.09.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2018
Datum jednání:  04.10.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2018
Datum jednání:  09.10.2018


Sbírka rozhodnutí NSS