Nejvyšší správní soud
    
 

Probíhající řízení

Nejvyšší správní soud (NSS) podal podle § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, v letech 2003 až 2016 k Ústavnímu soudu ČR celkem 38 návrhů na zrušení zákona nebo části zákona, případně návrhů na vyslovení protiústavnosti zákona nebo části zákona. Ústavní soud o 3 návrzích dosud nerozhodl, 12 návrhům vyhověl, 12 návrhů zamítl, 3 částečně zamítl, 7 odmítl a 1 řízení o návrhu zastavil. Níže poskytujeme přehled podaných návrhů a příslušných rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) ČR.  Po prokliknutí hypertextového odkazu pod číslem jednacím napadaného rozhodnutí se zobrazí plný text návrhu NSS k ÚS. U věcí, ve kterých Ústavní soud ČR již rozhodl, je připojen také hypertextový odkaz na příslušné rozhodnutí ÚS.  

   

Místní poplatek za komunální odpad

Návrh ze dne 8. 4. 2015 na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,ve znění zákona č. 185/2001 Sb., účinném do 30. 6. 2012 (dále jen „zákon o místníchpoplatcích“), tzn. návrh na vyslovení protiústavnosti následujícího textu:

„a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,“.

NSS dospěl k závěru, že ustanovení zákona o místních poplatcích je v části, ve které ukládá poplatkovou povinnost i nezletilým dětem, které mají v obci trvalý pobyt, přičemž nepřenáší tuto poplatkovou povinnost alespoň v platební rovině na zákonné zástupce nezletilce, v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Zároveň s ohledem na to, že došlo s účinností od 1. 7. 2012 ke změně příslušného ustanovení (viz níže), nemohl NSS podat návrh na jeho zrušení. Z tohoto důvodu podal návrh na vyslovení jeho protiústavnosti dle čl. 95 odst. 2 Ústavy.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 9 As 211/2014-98.

Spisová značka, pod kterou je věc vedena v řízení před Ústavním soudem ČR: Pl. ÚS 9/2015.

 

Bezúhonnost podle zákona o myslivosti

Návrh ze dne 4. 3. 2016 na zrušení ustanovení § 12 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

NSS dospěl k závěru, že ustanovení upravující podmínky bezúhonnosti pro výkon funkce myslivecké stráže ve smyslu § 12 odst. 4a odst. 5 zákona o myslivosti, jsou nastavena v rozporu s ústavním pořádkem Českérepubliky, neboť neodůvodněně znevýhodňují osoby splňující všechna kritéria stanovenáv § 12 odst. 3 zákona o myslivosti, které byly shledány bezúhonnými pro získání zbrojníhoprůkazu i loveckého lístku, avšak kdykoli v minulosti se dopustily úmyslného trestného činunebo přestupku na úseku myslivosti nebo jim byla uložena pokuta podle zákona o myslivosti.Jedná se tudíž o porušení čl. 26 odst. 1 a čl. 21 odst. 4 Listiny ve spojení s čl. 3 odst. 1 Listiny.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 2 As 278/2015-25.

Spisová značka, pod kterou je věc vedena v řízení před Ústavním soudem ČR: Pl. ÚS 8/2016.

 

Projednání a rozhodnutí incidenčního sporu v rámci insolvenčního řízení

Návrh ze dne 4. 5. 2016 na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Kárný senát je přesvědčen o tom, že § 160 odst. 2 insolvenčního zákona je v rozporu s právem na zákonného soudce zakotveným v čl. 38 odst. 1 Listiny, právem na nezávislý a nestranný soud chráněným čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy, a dále s principem nezávislosti soudní moci obsaženým v čl. 81 Ústavy a principem nezávislosti soudců stanoveným čl. 82 odst. 1 Ústavy.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 13 Kss 1/2016-86.

Spisová značka, pod kterou je věc vedena v řízení před Ústavním soudem ČR: Pl. ÚS 22/2016.

 

 

Poslední aktualizace: 6.10.2016

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro provozovnu fotovoltaické elektrárny FVE III Tuchlovice

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny na dobu 25 let pro provozovnu fotovoltaické elektrárny FVE III Tuchlovice, a vrátil věc krajskému soudu k dalšímu řízení.

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  2 As 313/2015
Datum jednání:  30.03.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 1/2017
Datum jednání:  05.04.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 3/2016
Datum jednání:  11.04.2017


Sbírka rozhodnutí NSS