Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Rejstříkové značky

 • As – řízení o kasačních stížnostech ve věcech dále neuvedených
 • Ads – řízení o kasačních stížnostech ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, nemocenské péče v ozbrojených silách, uchazečů o zaměstnání a jejich hmotného zabezpečení podle předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální podpory, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • Afs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech cel, daní, poplatků a ostatních daňových řízení, ve věcech týkajících se rozpočtových pravidel a dotací
 • Aprk – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích)
 • Aprn – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu Nejvyšším správním soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích); do tohoto rejstříku se zapisují všechny návrhy na určení procesního úkonu ihned po jejich doručení soudu bez ohledu na to, zda je předpoklad dokončení všech navrhovaných úkonů v zákonem stanovené lhůtě (§ 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • Ars - řízení o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda, ve věcech dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí a ve věcech dohledu nad financováním volebních kampaní politických stran a hnutí
 • Azs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech mezinárodní ochrany a zákona o pobytu cizinců
 • Komp – řízení o kompetenčních sporech podle § 97 a násl. s. ř. s.
 • Konf – řízení ve věcech kompetenčních sporů podle § 2 z. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
 • Kse – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů
 • Kseo – řízení o odvolání proti rozhodnutí kárné komise Exekutorské komory České republiky (čl. II. odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb.)
 • Kss – řízení ve věcech soudců
 • Ksz – řízení ve věcech státních zástupců
 • Nk – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů – ostatní věci
 • Na – ostatní věci
 • Ns –ostatní věci vyřizované ředitelkou soudních kanceláří
 • Nad – postoupení věci podle § 7 odst. 5 s. ř. s.; přikázání věci podle § 9 s. ř. s.
 • Nao – rozhodování o vyloučení soudce pro podjatost podle § 8 odst. 3 s. ř. s.
 • Obn – obnova řízení ve věcech politických stran a politických hnutí, v nichž soud rozhodoval v prvním stupni
 • Pst – řízení ve věcech politických stran a politických hnutí podle § 94 a násl. s. ř. s.
 • Vol – řízení ve věcech volebních podle § 88 a násl. s. ř. s.
 • Rs –rozšířený sedmičlenný a devítičlenný senát

 

Dříve používané rejstříkové značky

A    – převzatá agenda z vrchních soudů (vyřízeno NSS)
Ao  – řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části
Aos – řízení o kasačních stížnostech ve věcech opatření obecné povahy
Ans – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany proti nečinnosti správního orgánu
Aps – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu

Poslední aktualizace: 19.11.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud k některým dalším otázkám souvisejícím s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví

Navrhovatelka se domáhala zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z března a dubna letošního roku, kterými byla zakázána osobní přítomnost žáků při vyučování. Tato opatření byla zrušena dříve, než stihl o jejím návrhu rozhodnout Městský soud v Praze. Ten proto připustil změnu návrhu tak, že se deklaratorně vyjádří k tomu, zda byla či nebyla přijatá mimořádná opatření v souladu se zákonem. Dospěl k závěru, že opatření byla zákonná a žalobu proto zamítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2020
Datum jednání:  30.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2020
Datum jednání:  02.12.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2020
Datum jednání:  02.12.2020


Sbírka rozhodnutí NSS