Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Rejstříkové značky

 • Aktuálně používané rejstříkové značky

  Ø As – řízení o kasačních stížnostech ve věcech dále neuvedených

  Ø Ads – řízení o kasačních stížnostech ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, nemocenské péče v ozbrojených silách, uchazečů o zaměstnání a jejich hmotného zabezpečení podle předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální podpory, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  Ø Afs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech cel, daní, poplatků a ostatních daňových řízení, ve věcech týkajících se rozpočtových pravidel a dotací

  Ø Aprk – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích)

  Ø Aprn – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu Nejvyšším správním soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích); do tohoto rejstříku se zapisují všechny návrhy na určení procesního úkonu ihned po jejich doručení soudu bez ohledu na to, zda je předpoklad dokončení všech navrhovaných úkonů v zákonem stanovené lhůtě (§ 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích)

  Ø Ars – řízení o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda, ve věcech dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí a ve věcech dohledu nad financováním volebních kampaní politických stran a hnutí

  Ø Azs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech mezinárodní ochrany a zákona o pobytu cizinců

  Ø Ao – řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, k jehož projednání je Nejvyšší správní soud příslušný jako soud prvního stupně

  Ø Aos – řízení o kasačních stížnostech ve věcech opatření obecné povahy, jejichž přezkum je upraven § 13 zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

  Ø Komp – řízení o kompetenčních sporech podle § 97 a násl. s. ř. s.

  Ø Konf – řízení ve věcech kompetenčních sporů podle § 2 z. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

  Ø Kse – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů

  Ø Kseo – řízení o odvolání proti rozhodnutí kárné komise Exekutorské komory České republiky (čl. II. odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb.)

  Ø Kss – řízení ve věcech soudců

  Ø Ksz – řízení ve věcech státních zástupců

  Ø Nk – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů – ostatní věci

  Ø Na – ostatní věci

  Ø Ns – ostatní věci vyřizované ředitelkou soudních kanceláří

  Ø Nad – postoupení věci podle § 7 odst. 5 s. ř. s.; přikázání věci podle § 9 s. ř. s.

  Ø Nao – rozhodování o vyloučení soudce pro podjatost podle § 8 odst. 3 nebo odst. 5 s. ř. s.

  Ø Obn – obnova řízení ve věcech politických stran a politických hnutí, v nichž soud rozhodoval v prvním stupni

  Ø Pst – řízení ve věcech politických stran a politických hnutí podle § 94 a násl. s. ř. s.

  Ø Vol – řízení ve věcech volebních podle § 88 a násl. s. ř. s.

  Ø Rs – rozšířený sedmičlenný a devítičlenný senát

   

  Dříve používané rejstříkové značky

  Ø A – převzatá agenda z vrchních soudů (vyřízeno NSS)

  Ø Ans – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany proti nečinnosti správního orgánu

  Ø Aps – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu

Poslední aktualizace: 9.4.2021

Aktuality

Opatření Ministerstva zdravotnictví omezovalo stravovací a ubytovací služby v rozporu se zákonem

Navrhovatelé, provozovatelé ubytovacích zařízení, se návrhem na zrušení opatření obecné povahy domáhali zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 4. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN, ve znění opatření ze dne 3. 5. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-8/MIN/KAN v čl. I bodech 2 a pouze v části čl. I bodu 6 mimořádného opatření. Tímto ustanovením ministerstvo nařídilo podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů („zákon o ochraně veřejného zdraví“), a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů („pandemický zákon“), omezení činností provozovny stravovacích služeb (čl. I. bodu 2 napadeného opatření) a omezení poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb (čl. I. bodu 6 napadeného opatření).

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  10 Ao 17/2021
Datum jednání:  12.08.2021


Sbírka rozhodnutí NSS