Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Rejstříkové značky

 • As – řízení o kasačních stížnostech ve věcech dále neuvedených
 • Ads – řízení o kasačních stížnostech ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, nemocenské péče v ozbrojených silách, uchazečů o zaměstnání a jejich hmotného zabezpečení podle předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální podpory, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • Afs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech cel, daní, poplatků a ostatních daňových řízení, ve věcech týkajících se rozpočtových pravidel a dotací
 • Aprk – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích)
 • Aprn – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu Nejvyšším správním soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích); do tohoto rejstříku se zapisují všechny návrhy na určení procesního úkonu ihned po jejich doručení soudu bez ohledu na to, zda je předpoklad dokončení všech navrhovaných úkonů v zákonem stanovené lhůtě (§ 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • Ars – řízení o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda
 • Azs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech mezinárodní ochrany a zákona o pobytu cizinců
 • Komp – řízení o kompetenčních sporech podle § 97 a násl. s. ř. s.
 • Konf – řízení ve věcech kompetenčních sporů podle § 2 z. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
 • Kse – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů
 • Kseo – řízení o odvolání proti rozhodnutí kárné komise Exekutorské komory České republiky (čl. II. odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb.)
 • Kss – řízení ve věcech soudců
 • Ksz – řízení ve věcech státních zástupců
 • Nk – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů – ostatní věci
 • Na – ostatní věci
 • Ns –ostatní věci vyřizované ředitelkou soudních kanceláří
 • Nad – postoupení věci podle § 7 odst. 5 s. ř. s.; přikázání věci podle § 9 s. ř. s.
 • Nao – rozhodování o vyloučení soudce pro podjatost podle § 8 odst. 3 s. ř. s.
 • Obn – obnova řízení ve věcech politických stran a politických hnutí, v nichž soud rozhodoval v prvním stupni
 • Pst – řízení ve věcech politických stran a politických hnutí podle § 94 a násl. s. ř. s.
 • Vol – řízení ve věcech volebních podle § 88 a násl. s. ř. s.
 • Rs –rozšířený sedmičlenný a devítičlenný senát

 

Dříve používané rejstříkové značky

A    – převzatá agenda z vrchních soudů (vyřízeno NSS)
Ao  – řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části
Aos – řízení o kasačních stížnostech ve věcech opatření obecné povahy
Ans – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany proti nečinnosti správního orgánu
Aps – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu

Poslední aktualizace: 3.1.2017

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro provozovnu fotovoltaické elektrárny FVE III Tuchlovice

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny na dobu 25 let pro provozovnu fotovoltaické elektrárny FVE III Tuchlovice, a vrátil věc krajskému soudu k dalšímu řízení.

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  2 As 313/2015
Datum jednání:  30.03.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 1/2017
Datum jednání:  05.04.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 3/2016
Datum jednání:  11.04.2017


Sbírka rozhodnutí NSS