Nejvyšší správní soud
    
 

Rozhodnutí rektora Policejní akademie o odvolání děkana bylo podle NSS v rozporu se zákonem

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že rozhodnutí rektora Policejní akademie České republiky v Praze o odvolání děkana Fakulty bezpečnostně právní bylo nedostatečně odůvodněno, a proto jej zrušil. 

Rektor Policejní akademie České republiky v Praze („Policejní akademie“) v roce 2015 odvolal děkana Fakulty bezpečnostně právní z vlastního podnětu (dle § 28 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů), protože podle něj děkan závažně porušoval zájem vysoké školy. Ve svém rozhodnutí však nespecifikoval, jakým konkrétním jednáním se měl děkan závažného porušování zájmu vysoké školy dopustit, pouze odkázal na zápisy ze zasedání  akademických senátů Policejní akademie a příslušné fakulty, na nichž byla tato závadná jednání děkana projednána. Městský soud v Praze považoval takové odůvodnění rozhodnutí za dostatečné a žalobu děkana proti tomuto rozhodnutí zamítl.

Nejvyšší správní soud se však s názorem Městského soudu v Praze neztotožnil a zdůraznil, že pokud rektor odvolá děkana z vlastního podnětu, tj. nikoliv na návrh akademického senátu fakulty dle § 28 odst. 2 zákona o vysokých školách, je nutno trvat na tom, aby přímo ve svém rozhodnutí přesně vymezil, čím konkrétně děkan závažně porušil zájem vysoké školy nebo fakulty či z jakého důvodu závažným způsobem neplní své povinnosti.

Nelze připustit, aby rektor pouze v obecné rovině konstatoval naplnění důvodů pro odvolání děkana a odkázal na usnesení akademických senátů, aniž by se sám konkrétními případy jednání děkana zabýval, ověřil si jejich pravdivost a v rozhodnutí vysvětlil, proč dosahují takové intenzity závažnosti, že je lze podřadit pod pojem „poškozování zájmu vysoké školy závažným způsobem“. Pokud taková úvaha v rozhodnutí absentuje, je nutno jej považovat za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů“, uvedla v rozsudku předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu Lenka Kaniová.

Podle Nejvyššího správního soudu není možné, aby soud při přezkumu rozhodnutí sám vyhledával konkrétní důvody pro odvolání děkana ve správním spisu, a v podstatě tak nahrazoval úvahy rektora, které z jeho rozhodnutí nejsou zřejmé.

Nejvyšší správní soud tedy rozhodnutí rektora o odvolání děkana i rozsudek Městského soudu v Praze o zamítnutí žaloby proti tomuto rozhodnutí zrušil a věc vrátil rektorovi k dalšímu řízení.

 

Informace k rozhodnutí ze dne 26. listopadu 2019, ve věci sp. zn. 1 As 210/2019. Celý rozsudek zde.

 

Poslední aktualizace: 21.5.2020

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS