Nejvyšší správní soud
    
 

Souhrnná informace k podáním týkajícím se voleb do Evropského parlamentu

Dnes v 16.00 hod. uplynula desetidenní zákonná lhůta pro podávání návrhů na neplatnost volby kandidáta podle ustanovení § 57 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud obdržel celkem  17 podání.

Většina podání přišla od fyzických osob a jeden návrh podalo několik představitelů Moravské a Slezské pirátské strany. Podle nich vyřazení jejich kandidátní listiny z těchto voleb (bližší informace zde) a jejich neúčast ve volbách mohly ovlivnit výsledek celých voleb. Proto napadají zvolení všech kandidátů. Bližší informace k dalším jednotlivým podáním budou prezentovány v usneseních.

Tři z celkového počtu podání již byla soudci vyřízena jinak; buď je nebylo možno považovat za návrhy na zahájení řízení (v jednom případě se jednalo o stížnost na postup Ministerstva vnitra) anebo podání nebylo učiněno v zákonem předepsané formě. O těchto podáních nemohl Nejvyšší správní soud jednat a rozhodovat.

Soudci volebního senátu Nejvyššího správního soudu průběžně posuzují jednotlivé návrhy tak, jak přicházejí a provádějí základní procesní úkony; zejména poučení účastníků řízení o složení senátu a zasílají výzvy k odstranění vad návrhů. U některých stížností není zřejmé, čeho konkrétně se navrhovatelé domáhají, a  zdali se vůbec jedná o volební stížnost.

Volební senát vedený jeho předsedou Tomášem Langáškem rozhodne o návrzích usnesením, bez nutnosti nařizovat ústní jednání, a to do 20 dnů poté, kdy soud návrh obdržel.

Informace o volebních stížnostech lze průběžně sledovat na www.nssoud.cz, odkaz Rozhodovací činnost a dále Informace o řízení. Zde je třeba zadat rejstříkovou značku Vol a rok 2019. (Voleb do EP se týkají věci od sp.zn. Vol 3/2019 včetně). Informace budou zveřejněny také v tiskových informacích na www.nssoud.cz v odkaze Aktuality.

Poslední aktualizace: 7.6.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci uložení zákazu plnění smlouvy o provozu elektronického mýtného, která byla uzavřena dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy jako zadavatelem a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll s.r.o.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2019
Datum jednání:  18.12.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2019
Datum jednání:  15.01.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2019
Datum jednání:  20.01.2020


Sbírka rozhodnutí NSS