Nejvyšší správní soud
    
 

Volební senát NSS rozhodl o posledním z návrhů týkajících se voleb do Senátu

Návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstev krajů a voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 a ve dnech 9. a 10. října 2020 podalo politické hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL společně s politickým hnutím Jednotní. Navrhovatelé namítali, že v průběhu volební kampaně neměli rovnocenný přístup k prezentaci v médiích. Měli za to, že média porušovala zásadu objektivity a vyváženosti, protože nedávala všem subjektům stejný prostor a stranila předem vybraným kandidátům a neparlamentní strany nebyly zvány do médií, neměly možnost předkládat veřejnosti své názory a byly tak předem diskvalifikovány z rovného volebního soupeření.    

Návrhy na vyslovení neplatnosti voleb do krajských zastupitelstev navrhovatelé podali u věcně nepříslušného soudu, protože k vedení řízení o takových návrzích jsou příslušné krajské soudy. V této části návrhy volební senát jako nepřípustné odmítl. 

Co se týká návrhů v části týkající se neplatnosti voleb do Senátu, může ho podat pouze takový subjekt, který má k daným volbám vztah, tj. v případě politických stran, hnutí či koalic takový subjekt, který byl pro volby registrován v příslušném volebním obvodě. Nejvyšší správní soud zjistil, že navrhovatel ALIANCE NÁRODNÍCH SIL byla pro volby do Senátu registrována pouze ve volebním obvodě č. 24 (Praha 9) a Jednotní ve volebních obvodech č. 72 (Ostrava-město) a č. 75 (Karviná). Navrhovatelé tedy byli legitimováni k podání návrhu na neplatnost voleb pouze v těchto volebních obvodech a pouze v těchto částech se Nejvyšší správní soud jejich návrhy věcně zabýval.    

Volební senát dospěl k závěru, že navrhovatelé nedoložili žádné konkrétní skutečnosti, které by svědčily o nezákonném znevýhodnění některých kandidátů. Navrhovatelé pouze obecně uvádí, že neparlamentní strany, respektive jejich kandidáti, neměli v mediálním prostoru stejnou možnost prezentovat své názory jako kandidáti parlamentních stran. Podle Nejvyššího správního soudu je však tento stav v obecné rovině v souladu se zákonem, protože zohledňuje reálné postavení těchto subjektů v politickém a společenském životě.

„Vyváženost a rovný přístup nelze v těchto souvislostech chápat mechanicky jako absolutní rovnost kandidujících subjektů, nýbrž pohledem tzv. odstupňované rovnosti. To znamená, že každý kandidující subjekt musí dostat alespoň určitou minimální šanci ke své prezentaci tak, aby byl naplněn požadavek plurality, avšak nad tuto minimální úroveň musí být zastoupení kandidujících subjektů ve vysílání, zejména v pořadech zpravodajských či v publicistických debatách, přiměřené jejich politickému a společenskému významu,“ uvedl k usnesení člen volebního senátu soudce Radan Malík.  

Tvrzení o nezákonnosti volebního procesu tedy nebylo důvodné a návrhy byly v této části zamítnuty.

 

Informace k usnesení ze dne 5. listopadu 2020 ve věci sp. zn. Vol 6/2020.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 23.11.2020

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS