Nejvyšší správní soud
    
 

Volební senát rozhodl další návrhy týkající se volby prezidenta, některé z nich již posuzoval věcně

Volební senát Nejvyššího správního soudu vedený Tomášem Langáškem dnes zamítl návrh ve věci sp.zn. Vol 30/2018, v níž navrhovatel spatřoval porušení zákona, které mohlo hrubě ovlivnit výsledek volby prezidenta, v tom, že byly zaregistrovány kandidátní listiny čtyř kandidátů, jejichž kandidaturu navrhli totožní poslanci (senátoři), a že se tito kandidáti následně zúčastnili prvního kola volby. Nejvyšší správní soud s odkazem svou judikaturu konstatoval, že v rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování podle § 90 s. ř. s. nelze brojit proti vadám v registraci kandidátní listiny. K napadení registrace slouží samostatné řízení týkající se ochrany ve věcech registrace podle § 89 s. ř. s. ve spojení s § 65 zákona o volbě prezidenta republiky. Pokud tedy byla fáze registrace kandidátních listin pro volbu prezidenta uzavřena registrací přihlášek devíti kandidátů, přičemž žádný z aktivně legitimovaných subjektů tuto registraci v zákonné lhůtě před soudem nezpochybnil, nelze se již ve fázi posuzování platnosti volby prezidenta podle § 90 s. ř. s. zabývat tím, zda v registračním řízení byl či nebyl porušen zákon.

Ze stejného důvodu zamítl i návrhy ve věci Vol 20/2018 a Vol 26/2018. Jak uvedl předseda senátu Tomáš Langášek „Nejvyšší správní soud ostatně již ve svém usnesení ze 13. prosince 2017 uvedl, že na všechny kandidáty je třeba hledět jako na řádně registrované a tudíž oprávněné zúčastnit se volby prezidenta republiky.“.

NSS konečně věcně zamítl i návrh ve věci sp.zn. Vol 25/2018, neboť neshledal v umístění podobizny prezidenta republiky ve školní třídě, jež sloužila jako volební místnost, porušení zákona, které by hrubě ovlivnilo výsledek volby prezidenta republiky. „Úkolem volebního soudu není hodnotit, zda je to vhodné či nevhodné, ale pouze to, zda byl či nebyl porušen zákon“, stojí v usnesení volebního senátu.

V následujících věcech se jednalo o procesní odmítnutí.

Pro opožděnost bylo odmítnuto 6 věcí: Vol 65/2018, 67-71/2018 a pro vady odmítnuta jedna věc: Vol 62/2018

Pro nepřípustnost soudci odmítli jednu věc: Vol 56/2018, v dané věci stěžovatel, který byl členem okrskové volební komise v Manětíně, namítal porušení pravidel sčítání hlasů v této okrskové volební komisi a domáhal se vyslovení neplatnosti hlasování v tomto okrsku. Nejvyšší správní soud řekl, že podle platné právní úpravy je možno u volby prezidenta republiky podat návrh na neplatnost volby prezidenta (§ 90 odst. 5 s. ř. s.). Návrh na neplatnost hlasování lze podat výlučně ve vztahu k volbám do Senátu, zastupitelstev krajů a zastupitelstev obcí (§ 90 odst. 1 s. ř. s., zákony č. 247/1995 Sb., č. 130/2000 Sb. a č. 491/2001 Sb.) V řízení o neplatnost volby prezidenta republiky takový návrh podat nelze.

Dále volební senát odmítl pro litispendenci (o stejném návrhu běží jiné, dříve zahájené řízení) jednu věc: Vol 29/2018.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu ve věci sp.zn.Vol 34/2018.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 13.2.2018

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 1. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS