Nejvyšší správní soud
    
 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje před NSS obstály

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost podanou řadou obcí a občanů proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2017, č. j. 65 A 3/2017 - 931, jímž byl zamítnut jejich návrh na zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly přijaty usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 15. 10. 2016. Nejvyšší správní soud akceptoval posouzení krajského soudu, který označil podklady zásad za dostačující a samotné zásady za zákonné. Za kritickou námitku kasační soud považoval rozsah územních rezerv, nicméně dospěl k závěru, že nevylučují účinnost zásad jako celku a umožňují doplnění podkladů pro vytyčení některých částí dopravních koridorů v nejzatíženějších územích včetně posouzení nezbytných kompenzačních opatření v rámci aktualizace zásad.

Informace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2019 ve věci sp. zn. 2 As 122/2018.

Poslední aktualizace: 31.5.2019

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 1. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS