Nejvyšší správní soud
    
 

Právní úprava

V této sekci jsou uveřejněny vybrané právní předpisy a mezinárodní úmluvy, které jsou významné pro činnost Nejvyššího správního soudu. Jejich texty jsou uváděny v aktuálním znění, přičemž toto znění je neoficiální a má pouze informativní charakter.

 

Ústavní zákony

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Usnesení č. 2/1993 předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

 

Mezinárodní úmluvy

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá v New Yorku dne 10. 12. 1948 (Text deklarace je neoficiálním překladem do češtiny.)

Vyhláška Ministra zahraničí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Sdělení FMZV č. 169/1991 Sb., o opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech

Sdělení MZV č. 100/2004 Sb. m. s., o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajících se zrušení trestu smrti

Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění Protokolů č. 3, 5 a 8

Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

Sdělení MZV č. 45/2003 Sb. m. s., o přijetí opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb., o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků

 

Základní zákony

č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
 

Související zákony

č. 500/2004 Sb., správní řád
č. 280/2009 Sb., daňový řád
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
č. 85/1996 Sb., o advokacii
č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
 

Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda

č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
č. 22/2004 Sb., o místním referendu
č. 118/2010 Sb., o krajském referendu
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
 

Soudnictví ve věcech politických stran a politických hnutí

č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí
 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 5.11.2019
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2021
Datum jednání:  08.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2021
Datum jednání:  11.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 4/2021
Datum jednání:  23.11.2021


Sbírka rozhodnutí NSS