Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Rejstříkové značky

 • As – řízení o kasačních stížnostech ve věcech dále neuvedených
 • Ads – řízení o kasačních stížnostech ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, nemocenské péče v ozbrojených silách, uchazečů o zaměstnání a jejich hmotného zabezpečení podle předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální podpory, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • Afs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech cel, daní, poplatků a ostatních daňových řízení, ve věcech týkajících se rozpočtových pravidel a dotací
 • Aprk – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích)
 • Aprn – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu Nejvyšším správním soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích); do tohoto rejstříku se zapisují všechny návrhy na určení procesního úkonu ihned po jejich doručení soudu bez ohledu na to, zda je předpoklad dokončení všech navrhovaných úkonů v zákonem stanovené lhůtě (§ 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • Ars – řízení o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda
 • Azs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech mezinárodní ochrany a zákona o pobytu cizinců
 • Komp – řízení o kompetenčních sporech podle § 97 a násl. s. ř. s.
 • Konf – řízení ve věcech kompetenčních sporů podle § 2 z. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
 • Kse – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů
 • Kseo – řízení o odvolání proti rozhodnutí kárné komise Exekutorské komory České republiky (čl. II. odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb.)
 • Kss – řízení ve věcech soudců
 • Ksz – řízení ve věcech státních zástupců
 • Nk – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů – ostatní věci
 • Na – ostatní věci
 • Ns –ostatní věci vyřizované ředitelkou soudních kanceláří
 • Nad – postoupení věci podle § 7 odst. 5 s. ř. s.; přikázání věci podle § 9 s. ř. s.
 • Nao – rozhodování o vyloučení soudce pro podjatost podle § 8 odst. 3 s. ř. s.
 • Obn – obnova řízení ve věcech politických stran a politických hnutí, v nichž soud rozhodoval v prvním stupni
 • Pst – řízení ve věcech politických stran a politických hnutí podle § 94 a násl. s. ř. s.
 • Vol – řízení ve věcech volebních podle § 88 a násl. s. ř. s.
 • Rs –rozšířený sedmičlenný a devítičlenný senát

 

Dříve používané rejstříkové značky

A    – převzatá agenda z vrchních soudů (vyřízeno NSS)
Ao  – řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části
Aos – řízení o kasačních stížnostech ve věcech opatření obecné povahy
Ans – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany proti nečinnosti správního orgánu
Aps – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu

Poslední aktualizace: 3.1.2017

Aktuality

NSS rozhodl, že systemizace státních zaměstnanců je přezkoumatelná jako podkladový akt rozhodnutí ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců

Nejvyšší správní soud se na základě kasační stížnosti bývalého prvního náměstka ministra zemědělství zabýval tím, zda může být soudy ve správním soudnictví přezkoumána systemizace státních zaměstnanců schvalovaná vládou.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  21.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 2/2019
Datum jednání:  22.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2019
Datum jednání:  22.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS