Právní věty

Správní řízení: doručování přístupových údajů do datové schránky

Přístupové údaje do datové schránky se doručují dle § 10 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, do vlastních rukou. Pokud je adresát přístupových údajů držitelem datové schránky, doručují se tyto údaje do jeho datové schránky způsobem do vlastních rukou.
(Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28.08.2019, čj. 8 As 57/2019 - 57)